تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۶:۲۹ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
Language : FA |
خانه / امور حقوقی

امور حقوقی

◊ تهیه و تنظیم متن قراردادها، مقاوله نامه ها، مبایعه نامه‌ها و موافقت نامه های دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی و اظهار نظر و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده.

شرکت در کمیسیون های مربوط به عقد قراردادهای واحد دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی.

تهیه گزارشهای ادواری و موردی از مراحل اجرای قراردادها برای مقام مافوق و مسئولین ذیربط.

بررسی و اظهار نظر و ارائه راهنمائی های لازم درخصوص مفاد آئین نامه ها، بخشنامه‌ها و مقررات پیشنهادی از طرف سازمانهای تابعه واحد دانشگاهی.

جمع آوری و تهیه اطلاعات به منظور استفاده در متن لوایح دفاعیه دانشگاه در مراجع صلاحیتدار.

تهیه و تنظیم و ارسال اظهار نامه های حقوقی.

شرکت در جلسات و محاکم قضائی و اداری و رسیدگی و اظهارنظر راجع به موضوعات مطروحه طبق ضوابط.

تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و ایفای وظایف نمایندگی واحد دانشگاهی در جریان دادرسی های مطروحه در مراجع صالحه.

طرح دعاوی در محاکم قضائی و پاسخگوئی و پیگیری امر تا حصول نتیجه درجهت دفاع و تأمین منافع حقوقی واحد.

وصول مطالبات واحد از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق طرح دعوی در محاکم و تعقیب عملیات اجرایی.

ارائه پیشنهادات لازم به منظور اتخاذ رویه واحد حقوقی در کلیه سطوح واحد دانشگاهی.

دریافت، تفکیک و طبقه بندی شکایات و انتقادات و پیشنهادهای رسیده.

ثبت و تشکیل پرونده و نگهداری سوابق مربوط به شکایات و نظرات رسیده.

بررسی شکایات و پیشنهادهای رسیده و تطبیق آنها با قوانین، تصویب نامه ها، آئین نامه‌ها و دستورالعملهای صادره .

رسیدگی به شکایات رسیده و انعکاس آنها به معاونتها و مسئولین ذیربط جهت رسیدگی.

پیگیری شکایات تا حصول نتیجه نهائی به منظور جلوگیری از تضیع حقوق حقه شاکیان و پاسخگوئی به آنها.

ارائه گزارشهای تحلیلی از شکایات و نظرات و پیشنهادات رسیده به منظور تشخیص نارسائیها و مشکلات و تعیین عوامل نارضایتی‌ها و تخلفات و پیشنهاد راه حل های مفید به ریاست واحد.

انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.