نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / سایت های رایانه ای

سایت های رایانه ای

در راستاي ارتقاءكيفي وافزايش سطح علمي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واستفاده بهتر و هرچه بيشتر وبه روز بودن اطلاعات آنها ولزوم استفاده دانشجويان ازكامپيوتردر دروس وبكارگيري كامپيوتردرحل مسائل واستفاده از اينترنت وجستجوي مطالب علمي و پرداختن به امرمهم پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهرامكانات زيررادر همه دانشكده ها فراهم نموده ودر اختيار آنان قرارداده است ودر جهت افزايش اين امكانات حركت مي نمايد.‌

كليه سايتهاي دانشكده ها همه روزه مشغول سرويس دهي به دانشجويان مي باشند.

دانشكده مكانيك داراي يك سايت آموزشي و يك سايت مخصوص دانشجويان دکتری و یک سایت مخصوص دانشجویان كارشناسي ارشد مكانيك ويك كافي نت بوده ومشغول سرويس دهي ميباشد.

دانشكده فني مهندسي داراي سه سايت آموزشي  و يك سايت مخصوص دانشجويان دکتری و یک سایت مخصوص دانشجویان كارشناسي ارشد و دو كافي نت مجزا مخصوص خواهران و برادران مشغول سرويس دهي ميباشد.

دانشكده علوم انساني داراي يك سايت مخصوص دانشجويان دکتری  و يك سايت كامپيوتر بوده كه بصورت آموزشي و كافي نت استفاده مي گردد.

دانشكده عمران دارای  يك سايت كامپيوتر بوده كه بصورت آموزشي و كافي نت استفاده مي گردد.