نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رؤساي دانشگاه از بدو تاسيس

رؤساي دانشگاه از بدو تاسيس

اسامي رؤساي دانشگاه از بدو تاسيس (سال ۱۳۶۷) تاكنون به شرح ذيل است:

رديف

نام و نام خانودگي

از سال

لغايت

۱

 

آقاي دكتر محمد خاقاني

 

ارديبهشت ماه
۱۳۶۷

ارديبهشت ماه ۱۳۷۳

۲

آقاي خليل ملك احمدي (قائم مقام)

ارديبهشت ماه
۱۳۷۳

آذرماه
۱۳۷۵

۳

آقاي احمد زماني

آذرماه
۱۳۷۵

شهريورماه

۱۳۷۸

۴

آقاي دكتر محمدحسين ايراندوست

شهريور ماه

۱۳۷۸

 مهرماه

۱۳۸۴

۵

آقاي مهندس سيدمحمود مدني

مهرماه

۱۳۸۴

آذرماه

۱۳۸۶

۶

آقاي دكتر مهران مجلسي

آذرماه

۱۳۸۶

مردادماه

۱۳۸۸

۷

آقاي دكتر سيدمحسن خليفه سلطاني

مردادماه

۱۳۸۸

اسفندماه

۱۳۹۱

۸

آقاي دكتر مهران مجلسي

اسفندماه

۱۳۹۱

مهرماه

۱۳۹۵

۹

آقاي دكترمسعود كثيري

مهرماه

۱۳۹۵

اسفندماه

۱۳۹۶

۱۰

آقاي دكترمسعود جعفري نژاد  

اسفندماه

۱۳۹۶

فروردين ماه

۱۳۹۸

۱۱

آقاي دكتر پيمان داوري  

فروردين ماه

۱۳۹۸