نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / حوزه ریاست

حوزه ریاست

 

رياست دانشگاه : دكتر مسعود جعفري نژاد

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

محل كار

اصغر محمد نژاد

مدير حراست

دانشكده مهندسي مكانيك طبقه سوم

رئيس اداره گزينش

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه سوم

جعفر عليشاهي

مسئول فن آوري اطلاعات

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه همكف

محمدحسين شيرازي

مسئول تربيت بدني

ساختمان ورزشگاه

علي اسدي

كارشناس امور حقوقي

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه سوم

احمد هوازاده

رئيس اداره رياست و روابط عمومي 

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه سوم

محمد حسن عمادي

كارشناس امور  شاهدو ايثارگر

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه سوم