نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / معرفی ریاست

معرفی ریاست

دکتر مسعود كثيري

دکتری تخصصی متالوژی از دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:

m.kasiri.a@iaukhsh.ac.ir

president@iaukhsh.ac.ir

اهم مسئولیتهای ریاست واحد:

هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط­ مشی های پیش بینی شده

نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ­ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه

نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها.

اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی