نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / فعاليتهاي ستادشاهد

فعاليتهاي ستادشاهد

ستاد شاهدو ايثارگران در بخش هاي زير فعاليت دارد:

  • ايجاد بانك اطلاعات از دانشجويان
  • پيگيري نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر طبق آئين نامه مربوطه
  • اجراي آئين نامه هاي آموزشي جديد تا بهبود وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر
  • ارسال وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر ترم
  • اجراي وظايف محوله از اداره كل در خصوص وضعيت دانشجويان شاهد و ايثارگر
  • برنامه ريزي جهت برگزاري كلاسهاي تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر
  • برنامه ريزي جهت تشكيل مستمر و منظم ستاد شاهد و ايثارگر
  • پيگيري مصوبات ستاد شاهد و ايثارگر
  • ارتباط مستمر و صميمي با معاونت ها و مديران دانشگاه و همچنين بنياد شهيد شهرستان جهت هرچه بهتر اجرايي شدن برنامه هاي ابلاغي و تصويبي
  • ارائه خدمات مشاوره به دانشجويان شاهد و ايثارگر

توجه: دانشجويان فرزند شاهد و ايثارگر در ايام ثبت نام به باجه ستاد شاهد و در طول سال به دفتر ستاد واقع در طبقه اول ساختمان اداري و كتابخانه مركزي مراجعه نمايند.